REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

2.    Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rolniczej 55 lok. U-2.

3.    Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

o    Operator – Firma Rimi.pl

o    Użytkownik – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zamawiająca jednorazowo usługę

o    Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji

o    Przewoźnik – zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne

o    Przesyłka – wszystkie paczki nadane za pośrednictwem serwisu

o    List przewozowy – przesłany przez Operatora list w formie załącznika na maila Użytkownika.

List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Operatorem, Użytkownikiem i Przewoźnikiem. Klient jest zobowiązany do wydrukowania listu i przekazania kurierowi odbierającemu przesyłkę.

4.    Zakłada się, że Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany składając zlecenie wykonania usługi zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Zamówienie oznacza akceptację regulaminu.

§2 Rejestracja

1.    Usługa www.paczkers.pl świadczona jest poprzez stronę www.paczkers.pl lub w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem.

2.    Z usług świadczonych przez Operatora mogą korzystać osoby fizyczne lub firmy, które dokonały rejestracji na stronie www.paczkers.pl lub podpisały stosowną umowę z Operatorem.

3.    Operator ma prawo odrzucić prośbę o rejestrację Użytkownika lub usunąć konto Użytkownika Zarejestrowanego bez podania przyczyny.

4.    Użytkownik po pozytywnym przejściu procesu rejestracji otrzyma na e-mail login oraz hasło niezbędne do logowania w serwisie.

5.    Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest zachować otrzymane hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszystkie zlecone usługi poprzez Użytkownika Zarejestrowanego traktuję się jako zlecenia wiarygodne i będą wykonane przezOperatora.

§3 Zamawianie usługi

1.    Z usług świadczonych przez Operatora mogą korzystać wszyscy Użytkownicy. Proces rejestracji nie jest obowiązkowy.

2.    Zlecenia przyjmowane są przez stronę www.paczkers.pl, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.    Zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 10.30 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą kolejnego dnia roboczego.

4.    Minimalny czas potrzebny Przewoźnikowi na odbiór przesyłki to 2 godziny (może ulec wydłużeniu w zależności od miejsca odbioru).

5.    Dokumentacja (potwierdzenie usługi oraz list przewozowy) należy pobrać z historii przesyłek.

6.    Użytkownik (w tym Użytkownik Zarejestrowany) zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym poinformowania o zawartości i wadze przesyłki (ewentualnie wymiarach), a także do solidnego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości jak i innych paczek przewożonych przez kuriera. Podanie fałszywych danych nadawcy lub odbiorcy (jak również złej wagi, zawartości, ewentualnie wymiarów) zgodnie regulaminem usług Przewoźnika uprawnia Operatora orazPrzewoźnika do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualnym cennikiem. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących zawartości przesyłki lub jej niepoprawne zabezpieczenie zwalnia Operatora orazPrzewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki - zgodnie z regulaminem usług Przewoźnika.

7.    Przed podjęciem przez Przewoźnika przesyłki może on żądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy przesyłka odpowiada świadczeniom zawartym przezUżytkownika (w tym Użytkownika Zarejestrowanego) w formularzu zlecenia. W przypadku niezgodności Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki do dalszej dystrybucji zaś zlecenie uznawane jest za wykonane.

8.    Po otrzymaniu zlecenia od Użytkownika (w tym Użytkownika Zarejestrowanego) i zaksięgowaniu płatności, Operator weryfikuje dane podane w formularzu i wysyła zlecenie realizacji usługi do Przewoźnika.

9.    Użytkownik (w tym Użytkownik Zarejestrowany) zobowiązany jest do wydrukowania listu przewozowego i przekazania go kurierowi odbierającemu przesyłkę.

10.  Zwrot przesyłki której doręczenie jest niemożliwe (fałszywe dane podane przez zamawiającego usługę, odmowa przyjęcia) następuje na koszt nadawcy po aktualnie obowiązującej cenie.

11.  Przedmioty delikatne w tym szkło oraz ciecze nie powinny być wysyłane - w przypadku nieumyślnego wysłania nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia.

12.  Maksymalny wymiar przesyłki to 120x80x80 cm (suma Długość+ 2* szerokość + 2*wysokość nie może przekroczyć 300 cm), maksymalna waga to 30 kg oraz iloczyn trzech wymiarów podzielony przez 5000 nie może być większy niż liczba 30. Jeśli przesyłka przekracza którykolwiek z tych wymiarów bądź wagę jest traktowana jako przesyłka gabarytowa co wiąże się z dopłatą wg. aktualnego cennika - faktury z dopłatą będą wystawiane do 90 dni od momentu nadania przesyłki.

13.  Przesyłki o niestandardowym kształcie mogą być obarczone dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem - faktury z dopłatą bedą wystawiane max. do 90 dni od momentu nadania przesyłki.


 

§4 Ceny usług

1.    Wszystkie ceny usług podane na stronie www.paczkers.pl zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

2.    Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Użytkownika (w tymUżytkownika ZarejestrowanegoOperator naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.

3.    Złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika.

4.    Faktura dostarczana jest Użytkownikowi:

o    bezpłatnie drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji; Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury VAT, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy, pieczątki. Podstawa prawna: Podstawą prawną wystawienia i przesyłania faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. "W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług" Dz. U. nr 95, poz. 798.

o    odpłatnie listem poleconym (dodatkowo płatne 5 zł brutto)

Nabywca upoważnia serwis www.paczkers.pl do wystawiania faktur VAT z tytułu opłat za usługę bez podpisu, których oryginały zostaną dostarczone w formie elektronicznej.

5.    Serwis www.paczkers.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług (stare przyjęte zlecenia będą realizowane po cenach przyjętych w zleceniu). Serwis również zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku podpisanych umów Klient będzie poinformowany na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

§5 Płatności

1.    Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem:

1.    automatycznych i bezpiecznych płatności DotPay w momencie składania zamówienia – tę metodę zalecamy ze względu na szybkość księgowania, zazwyczaj kilka minut rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy DotPay

2.    tradycyjnego przelewu bezpośrednio z  banku Użytkownika – czas zaksięgowania na koncie Operatora wynosi 1-2 dni roboczych w zależności od banku

3.    wpłata na poczcie – czas zaksięgowania na koncie Operatora nawet do 7 dni roboczych

2.    Weryfikacja przelewów podczas księgowania odbywa się na podstawie numeru zlecenia wpisanego w tytuł przelewu. W przypadku zapłaty za kilka zleceń należy wpisać wszystkie numery w tytuł przelewu. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie zatytułowane płatności.

3.    W serwisie paczkers.pl są dostępny trzy sposoby rozliczania się za nadane przesyłki:

1.    Z góry za każdą przesyłkę z osobna;

2.    Poprzez doładowanie (zwane kredytem); Doładowanie nie ma terminu ważności – można je wykorzystać w dowolnym momencie na dowolne usługi serwisu paczkers.pl. Nie ma możliwości zwrotu doładowania (ani całości ani części).

3.    Zbiorczą fakturą VAT wystawianą raz na miesiąc (tylko dla Klientów z podpisaną umową).

§6 Czas realizacji

1.    Realizacja zleceń odbywa się w dni robocze (poniedziałek – piątek) zaś rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłat od Użytkownika (w tymUżytkownika zarejestrowanego).

2.    Jednym z warunków realizacji zlecenia jest prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia, w którego treści należy wpisać dane adresowe, nr kontaktowy (odbiorcy oraz nadawcy) oraz adres e-mail (zleceniodawcy).

3.    Termin przyjazdu kuriera = czas zaksięgowania + czas realizacji.

o    a) Czas zaksięgowania - zależny od wybranej formy płatności.

o    b) Czas realizacji: - tego samego dnia pod warunkiem, że zlecenie będzie opłacone oraz złożone do godziny 10.00. W pozostałych przypadkach realizacja będzie w kolejny dzień roboczy.

4.    Pobrania - wartość wpisanego przez Użytkownika (w tym Użytkownika zarejestrowanego) pobrania zwracana jest bezpośrednio przez firmę kurierską na konto bankowe w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki. Nie odpowiadamy za błędnie wypełnione konto bankowe w formularzu oraz opóźnienia firmy kurierskiej w przelewaniu pieniędzy z pobrań. W razie powrotu przelewu ze względu na błędne dane odbiorcy zostanie naliczona opłata za ponowne wykonanie przelewu - zgodnie z cennikiem.


 

§7 Odpowiedzialności stron i reklamacje

1.    Odpowiedzialność Operatora ogranicza się do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.

2.    Serwis www.paczkers.pl nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, niewydrukowanie listu przewozowego lub wysłanie na wypełnionym ręcznie liście przewozowym  bez pisemnego pozwolenia Operatora - w takim przypadku może zostać naliczona dodatkowa opłata).

3.    Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia paczki przez Przewoźnika. Kurier lub audytor (po przyjęciu przesyłki przez kuriera) ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub ją odesłać jeśli jej zawartość lub sposób pakowania jest niezgodny z dopuszczalnymi standardami Przewoźnika. Zlecenie w takich przypadkach jest uznane za wykonane

4.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.

5.    Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu paczkers.pl należy zgłaszać poprzez e-mail na adres reklamacje@paczkers.pl – Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej przyjęcia. Odpowiedź udzielana jest Użytkownikowi (w tym Użytkownikowi Zarejestrowanemu) na adres e-mail z którego została wysłana.

6.    Wszystkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Przewoźnika (w tym ewentualnych uszkodzeń) należy składać pisemnie do Przewoźnika zgodnie z obowiązującym regulaminem Przewoźnika. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Podstawą reklamacji u Przewoźnika jest stwierdzenie uszkodzenia przy kurierze dostarczającym przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika firmy sporządzić protokół szkody (odpowiedni druk posiada kurier).

7.    Udzielenie odpowiedzi na reklamację kończy tryb postępowania reklamacyjnego.


 

8.    Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia, gdy nie nastąpiły one z ich winy (wówczas koszty usługi nie podlegają zwrotowi (w tym usług dodatkowych)), a w szczególności jeśli:

o    przesyłka była błędnie zaadresowana

o    waga (faktyczna lub objętościowa) była niezgodna z zadeklarowaną

o    przesyłka była zaadresowana na skrytkę pocztową


 

9.    Przewoźnik może odmówić wykonania usługi jeżeli przesyłka zawiera towar z listy rzecz zakazanych do przewozu:

o    zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje

o    zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące, broń i amunicję

o    zawiera żywność

o    zawiera żywe zwierzęta

o    zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce

o    zawiera nieforemne części samochodowe jak zderzaki, maski, drzwi, błotniki itp. (w przypadku przyjęcia takiej paczki mogą zostac nałożone dodatkowe opłatypo jej dstarczeniu zgodnie z cennikiem)

o    ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo

o    która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona

o    która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych

o    jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.

o    ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (Dz.U. 03.130.1188).

Zlecenie w powyższych przypadkach uznawane jest za wykonane prawidłowo po stronie serwisu www.paczkers.pl

§8 Ochrona danych osobowych

1.    Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Użytkownik (w tym Użytkownik Zarejestrowany) rejestrując się w bazie serwisu www.paczkers.pl dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zlecenia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

2.    Użytkownik (w tym Użytkownik Zarejestrowany) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

§9 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin obowiazuje od 02.11.2010 r.

 

2.    Operator zastrzega prawo zmiany powyzszego regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na stronie głównej lub na blogu).